2017-11 Blandede byformål, Nordre Kaj, Horsens - Kommuneplantillæg 1

Home Rammer Enkelte rammer Vedtaget 10BE10

10BE10 - Kommuneplan 2017

Bestemmelser

Plannavn
Kommuneplan 2017

Plannummer
10BE10

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Eksisterende zonestatus
By- og landzone

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Forslagsdato
24. september 2018

Vedtagelsesdato
25. februar 2019

Ikraftrædelsesdato
13. marts 2019

Max. bebyggelsesprocent for området (%)
180%

Beregningsmetode for bebyggelsesprocent
Området som helhed

Max. antal etager
4 etager

Max. højde (m)
16 m

Min. tilladte miljøklasse
1

Max. tilladte miljøklasse
3

Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser

Områdets anvendelse fastlægges til blandet bolig og erhverv. Indenfor rammen kan der etableres boliger, kontor- og servicevirksomheder, liberale erhverv, offentlige formål, kulturelle aktiviteter, caféer, restauranter, klinikker samt hotel- og konferencevirksomhed og lignende. I de bynære dele af vandarealerne kan der etableres havnebad, bådebroer, pontoner og plinte.


Notat: Bebyggelsens omfang og udformning

Etageantallet er generelt max. 4 etager. Punktvis kan bebyggelse opføres i max. 6 til 8 etager efter fastlæggelse i lokalplan for området. Bebyggelsesprocenten er vejledende. Omfanget af byggeri fastlægges i detailplanlægning. Den østlige del af rammeområdet er udpeget som potentialeområde for byomdannelse, hvor der vurderes at være fremtidige muligheder for at ændre anvendelsen og byomdanne området. Dette forudsætter dog en fremtidig samlet planlægning for området. En større del af rammeområdet er ligeledes udpeget som område, hvor der er særlig mulighed for placering af byggerier over 6 etager (dvs. 7 etager og derover). Dette forudsætter dog en planvurdering, der belyser konsekvenserne af et evt. højt byggeri i forhold til omgivelserne, inden der tages stilling til, om der skal laves detailplanlægning for høje huse inden for området.


Specifik anvendelse

Anvendelse konkret
Blandet bolig og erhvervsbebyggelse

Specifik anvendelse
2140

Generelle rammer

Se også de generelle rammer.


KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer