Home Rammer Enkelte rammer Forslag 61LB01

61LB01 - Kommuneplan 2017

Bestemmelser

Kommunenavn
Horsens

Plannummer
61LB01

Plannavn
Kommuneplan 2017

over_distrikt

Plandistrikt
Gantrup

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Landsbyområde

Konkret anvendelse
Landsbybebyggelse

Forslagsdato
26. september 2017

Startdato, offentlighedsperiode
3. oktober 2017

Slutdato, offentlighedsperiode
28. november 2017

Fremtidig zonestatus

Eksisterende zonestatus

Max. bebyggelsesprocent for området (%)
30%

Beregningsmetode for bebyggelsesprocent
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2 etager

Max. højde (m)
8,5 m

Min. tilladte miljøklasse
1

Max. tilladte miljøklasse
3

Notat: Generelle anvendelsesbestemmelser
Områdets anvendelse fastlægges til landsbybebyggelse herunder lettere erhverv, boligformål i form af åben-lav boliger og tæt-lav boliger med tilhørende kollektive anlæg.

Notat: Bebyggelsens omfang og udformning
Hvis der etableres tæt-lav indenfor området, er den maksimale bebyggelsesprocent 40. Siloer, skorstene og lignende anlæg, der er nødvendig for landbrugs- og erhvervsmæssig drift og som i øvrigt kan tilpasses i landsbyen, kan være højere end 8,5 m.

Illustrationer

Gantrup er lokaliseret i et topografisk markant bakkelandskab. Landskabet er endvidere udpeget som særligt værdifuldt samt som en del af større uforstyrrede landskaber. Endvidere er området udpeget som nationalt geologisk interesseområde. Indenfor landsbyafgrænsningen er mindre områder udpeget som beskyttet natur, naturområder, ny natur og skov.

Den meget markante østvest gående grønne kile/slugt - der adskiller den nordlige del af Gantrup, fra den sydlige - skal friholdes for bebyggelse, der hindrer eller forringer den landskabelige udsigt i området.

Den nordlige del af landsbyen er placeret i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Nye bebyggelser til boligformål i OSD-området skal overholde retningslinjer for bebyggelse i OSD-områder (se afsnit om retningslinjer).

Landsbyafgrænsningen skaber mulighed for opførelse af nye boliger i Gantrup i begrænset omfang. Der er ikke beskyttede diger i området. Områder udpeget til beskyttet natur, naturområder, ny natur, skov samt bestemmelser for nationale geologiske interesseområder skal respek-teres. Endvidere fortidsmindebeskyttelsen der berører landsbyens nordøstlige del.


Generelle rammer

Se også de generelle rammer.


KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer