Print

Kommuneplan 2017 - Horsens Kommune

Hele Kommuneplan 2017 som pdf.
(tung fil)

A3 - Kortbilag

 

Hovedstruktur

Kortblad 1   - Bymønster

Kortblad 2   - Bydele

Kortblad 2a - Bydele - Horsens by

 

Byer & Landsbyer

Kortblad 1   - Detailhandelsstruktur og Detaihandelsoplande

Kortblad 1a - Detailhandelsstruktur - Lokalcenterbyer m.m.

Kortblad 1b - Detailhandelsstruktur - Horsens by

Kortblad 2   - Planlagt byzone (Perspektivområde), Byomdannelse, Byfortætning, Områdefornyelse og Landsbyer

Kortblad 2a - Byomdannelse, Byfortætning og Områdefornyelse I Horsens og Brædstrup

Kortblad 3   - Områder til høje huse

Kortblad 4   - Kystnærhedszone

 

Trafik

Kortblad 1   - Planlagte trafikanlæg og Trafikknudepunkter

Kortblad 1a - Planlagte trafikanlæg - Cykelforbindelse og Supercykelsti

Kortblad 2   - Vejklasser fra Vejman

 

Natur og Landskab

Kortblad 1  - Landskabsområder

Kortblad 2  - Bevaringsværdige landskaber og Større sammenhængende landskaber

Kortblad 3  - Naturbeskyttelsesområder

Kortblad 4  - Økologiske forbindelser - Grønt Danmarkskort

Kortblad 5  - Skovrejsning og Lavbund

Kortblad 6  - Geologiske bevaringsværdier og Større geologiske rammeområder

 

Kulturhistorie

Kortblad 1  - Værdifulde kulturmiljøer og Kulturhistoriske bevaringsværdier

 

Fritidsformål

Kortblad 1  - Rekreative områder, Planlagte rekreative stier, Stilleområder og Anvendelsen af vandløb, søer og kystvande

 

Tekniske anlæg

Kortblad 1  - Planlagte og eksisterende tekniske anlæg

 

Erhverv og Landbrug

Kortblad 1  - Særlig værdifulde landbrugsområder og Store husdyrbrug

Kortblad 2  - Virksomheder med særlige beliggenhedskrav og Konsekvensområde

Kortblad 3  - Produktionserhverv og Konsekvensområder for produktionserhverv

 

Klima og Miljø

Kortblad 1  - Risikoområder 2016 - Oversvømmelse

Kortblad 2  - Risikokort 2010 - Oversvømmelse

Kortblad 3  - Risikokort 2050 - Oversvømmelse

Kortblad 4  - Risikokort 2110 - Oversvømmelse

Kortblad 5  - Sandsynlighedskort 2010 - Oversvømmelse

Kortblad 6  - Sandsynlighedskort 2050 - Oversvømmelse

Kortblad 7  - Sandsynlighedskort 2110 - Oversvømmelse

Kortblad 8  - Kendte oversvømmelser 2016

Kortblad 9  - Værdikort 2010 - Oversvømmelse

Kortblad 10 - Støjbelastede arealer

Kortblad 11 - Genanvendelse af overskudsjord og Jordforurening V1 og V2

Kortblad 12 - Følsomme vandindvindingsområder (NFI) og Drikkevandsinteresser

Kortblad 13 - Indvindingsoplande, Boringsnære beskyttelsesområder og Indsatsplaner for grundvand

Kortblad 14 - Udlæg fra grundvandsredegørelsen

Kortblad 15 - Grundvand - Boring - Vandtype

Kortblad 16 - Grundvand - Vandværksanlæg, almene

Kortblad 17 - Grundvand - Vandværksboringer, almene

 

Kommuneplanrammer

Kortblad 1  - Rammer for lokalplanlægning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer