Vedtagelse

Politisk behandling

Byrådet vedtog den 23. februar 2016 Planstrategi 2015 og besluttede samtidigt, at der skulle udarbejdes en fuld revision af Kommuneplan 2013. I forlængelse heraf blev der udarbejdet et forslag til Kommuneplan 2017, som har været sendt i offentlig høring i perioden 3. oktober 2017 til 28. november 2017. I høringsperioden blev der afholdt borgermøder i Horsens, Brædstrup og Hovedgård. Derudover var der arrangeret pop-up caféer, ligeledes i Horsens, Brædstrup og Hovedgård, hvor borgerne havde mulighed for at komme og få en direkte snak med administrationen om kommuneplanforslaget.

I høringsperioden er der indkommet 101 bemærkninger til Kommuneplan 2017. Høringssvarene vedrører hovedsageligt følgende emner:

 • Trafik
 • Rekreative stier i Fyel Mose/Helhedsplan for Fyel Mose
 • Rekreative stier i øvrigt
 • Landsbyer og det åbne land
 • Horsens Havn og produktionsvirksomheder
 • Byudviklingsønsker
 • Natur og landskab
 • Kulturhistorie og kulturarv
 • Miljøforhold
 • Tekniske anlæg herunder vindmøller og biogasanlæg
 • Horsens by
 • Øvrige

Høringssvarene har samlet set givet anledning til anbefaling af følgende ændringer af Kommuneplan 2017 i forhold til det fremlagte forslag: 

Trafik:

Administrationen anbefaler, at et forslag til forlængelse af en cykelsti langs Nr. Snedevej fra Frodesdalsvej til Bisgårdsvej indarbejdes i Kommuneplan 2017.

Rekreative stier i Fyel Mose:

Administrationen anbefaler, at de forslag til rekreative stier i Fyel Mose, der går over private ejendomme, og hvor der er kommet indsigelser fra lodsejeren, tages ud af Kommuneplan 2017.

Administrationen anbefaler derudover, at forslag til rekreative stier i Fyel Mose-området, der ligger på privat vej bibeholdes i Kommuneplan 2017, idet Lov om naturbeskyttelse allerede giver offentligheden mulighed for at færdes der.

Landsbyer og det åbne land:

Administrationen anbefaler, at redegørelsesteksten til retningslinje 7.2.1. for store husdyrbrug præciseres i forhold til de konkrete udpegninger, set i forhold til de nye regler for regulering af store husdyrbrug. 

Administrationen anbefaler også, at redegørelsesteksten for retningslinjer for Landsbyer og Landdistrikter rettes til, så det fremgår, at det som udgangspunkt ikke tillades udstykning i anden række i forhold til landsbygaden (kotelet-grunde), idet det i særlige tilfælde kan være nødvendigt at give lov til dette indenfor en landsbyafgrænsning. 

Natur og landskab:

Administrationen anbefaler, at der i redegørelsesteksten til retningslinje 3.1.1. for naturbeskyttelsesområder tilføjes et afsnit, der beskriver, at der vil blive tage hensyn til et evt. fremtidigt behov for at kunne udvide eller bygge nyt i forbindelse med eksisterende bebyggelse på ejendomme, der er udpeget som særlige naturbeskyttelsesområder og potentielle naturområder.

Øvrige:

Administrationen anbefaler, at ejendommen Skolebakken 3 i Hovedgård lægges ind i lokalcenter Hovedgård / rammeområde 34CE01 så der bliver mulighed for at drive butik på ejendommen.

Anbefalede ændringer af statslige myndigheder:

Derudover har der i høringsperioden været en dialog med en række statslige myndigheder, hvilket har affødt at administrationen anbefaler en række ændringer, som skitseret herunder:

Det anbefales, at redegørelsestekst for retningslinjer 6.5 for højspændingsledninger og naturgasanlæg rettes, så deklarationsbælte erstattes med respektafstand, i overensstemmelse med oplysninger fra Energinet.

Administrationen anbefaler, at redegørelsesteksten for det overordnede vejnet præciseres under retningslinje 2.2 for Vejnettet, så det fremgår tydeligt, hvilke veje det overordnede vejnet består af i Horsens Kommune. Administrationen anbefaler ligeledes, at rammeområde 13TE01 for motorvej E45 tages ud, på baggrund af Vejdirektoratets ønske.

Administrationen har aftalt følgende rettelser med Miljøstyrelsen:

Der indarbejdes retningslinjer om Grønt Danmarkskort i temaerne Naturbeskyttelsesområder og Økologiske forbindelser. Der indarbejdes konkrete afsnit om Grønt Danmarkskort i redegørelserne til hhv. Naturbeskyttelsesområder og Økologiske forbindelser. Derudover tilføjes der et afsnit om bilag IV-arter under afsnittet Anden Planlægning i Kommuneplan 2017.

Det anbefales at udlæg til bevaringsværdige landskaber bevares i følgende rammeområder, så udpegningen i disse områder stemmer overens med de gamle udpegninger i Kommuneplan 2013: 

 • 37BO08, boligområde i Nim
 • 12RE12, golfbane ved Stensballe
 • 20BO23, Ring Søpark i Brædstrup
 • 20RE03, rekreativt areal ved Ring Sø, Brædstrup

Retningslinje 3.4.4. for bevaringsværdige landskaber ændres således:

De bevaringsværdige landskaber skal som udgangspunkt friholdes for byggerier, vejanlæg og tekniske anlæg. Hvis der skal ske byudvikling i kanten af byerne, må oplevelsen af de bevaringsværdige landskaber ikke forringes. 

Administrationen har aftalt følgende tekstændringer i Kommuneplan 2017 med Erhvervsstyrelsen:

Retningslinje 7.4.2: Omkring områderne til produktionserhverv udlægges et konsekvensområde på 500 meter fra grænsen af området. Undtaget er dog erhvervshavnen, hvor en konkret miljøkortlægning danner grundlaget for konsekvensområdets udbredelse. Konsekvensområdet skal sikre, at virksomhederne i områder udpeget til produktionserhverv kan opretholde deres tilladelser og aktiviteter efter bl.a. miljølovgivningen.

Hovedstruktur, Havnen: Horsens Byråd har vedtaget, at bevare erhvervshavnen på sydsiden af havnen. Dette medfører, at der skal tages en række hensyn på begge sider af havneindløbet. Bebyggelserne på Nordhavnen skal tage højde for mulige støj-, lugt- og støvforhold, som kan forekomme i forbindelse med en aktiv erhvervshavn relativt tæt på boliger. Bygningerne skal derfor designes med opholdsarealer, som er afskærmet for støj, og der skal sikres et ordentligt indeklima i boligerne. Derfor skal lokalplaner for Nordhavnen sikre, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for forurening både på indendørs og på udendørs opholdsarealer overholdes.

Tekniske tilretninger:

Administrationen anbefaler derudover, at der foretages en række tekniske tilretninger af Kommuneplan 2017, i form af mindre tilretninger af rammeområder, rettelser af årstal, henvisninger, stavefejl, o.lign., der ikke ændrer på indholdet i kommuneplanen.

 

Offentliggørelse og vedtagelse 

 • Planforslaget blev vedtaget af Horsens Byråd den 26. september 2017.

 • Forslaget blev offentliggjort den 3. oktober 2017.

 • Forslaget var i høring i perioden 3. oktober til 28. november 2017.

 • Planen behandles endeligt af Horsens Byråd den 26. februar 2018.

 • Den endeligt vedtagne plan offentliggøres efterfølgende.

Hvad er reglerne?

Kommuneplanen er den bærende og afgørende oversigtlige plan, hvor borgere og virksomheder kan orientere sig om mål, retningslinjer og rammer for arealanvendelsen i deres kommune og lokalområde.

Kommuneplanen skal efter Planloven sendes i høring i minimum 8 uger. Du kan læse mere om reglerne for høring og det danske plansystem, herunder kommune- og lokalplanlægning, på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer