Afgrænsning af miljøvurderingen

I lov om miljøvurdering af planer og programmer er der krav om, at miljøvurderingen skal omfatte følgende faktorer (det brede miljøbegreb):

Afgrænsningen af de sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger gennemføres i henhold til disse faktorer. Denne afgrænsning gennemføres for at identificere de områder, hvor der kan være sandsynlighed for en væsentlig miljøpåvirkning, og som derfor skal vurderes nærmere i miljørapporten.

På baggrund af en scoping af ændringerne i det gældende plangrundlag fastlægges miljøvurderingens konkrete indhold og omfang.