Afgrænsning af miljøvurderingen

I lov om miljøvurdering af planer og programmer er der krav om, at miljøvurderingen skal omfatte følgende faktorer (det brede miljøbegreb):

 • biologisk mangfoldighed
 • fauna og flora
 • befolkningens levevilkår
 • materielle goder
 • menneskers sundhed
 • jordbund
 • vand
 • luft
 • klimatiske faktorer
 • landskab
 • kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser
 • arkitektonisk og arkæologisk kulturarv, samt
 • det indbyrdes forhold mellem disse faktorer

Afgrænsningen af de sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger gennemføres i henhold til disse faktorer. Denne afgrænsning gennemføres for at identificere de områder, hvor der kan være sandsynlighed for en væsentlig miljøpåvirkning, og som derfor skal vurderes nærmere i miljørapporten.

På baggrund af en scoping af ændringerne i det gældende plangrundlag fastlægges miljøvurderingens konkrete indhold og omfang.

KOMMUNEPLAN 2017

Strategi (Byrådets vision - fysisk udvikling)
Hovedstruktur (redegørelse og mål)
Retningslinjer (arealudpegninger)
Rammer for lokalplanlægning (anvendelse mm.)

HORSENS KOMMUNE

Rådhustorvet 4 
8700 Horsens 
Tlf. 76 29 29 29 
horsens.kommune@horsens.dk

CVR. 29 18 98 89 
> EAN-numre
> Øvrige kontaktinformationer