Klima og energi

 

Med Borgmesterpagten og klimakommuneaftalen har Horsens Kommune sat en række ambitiøse mål for reduktion af CO2-udslip og udfasning af fossile brændstoffer. Samtidig oplever Horsens Kommune en stor befolkningstilvækst. Det medfører mere trafik og øget behov for varme-, vand- og el.

I 2015 stod boliger og transport for 63% af det samlede energiforbrug i kommunen. Fra 2007 til 2016 kom der 6.500 flere personbiler i kommunen, mens pendlingen til og fra kommunen fortsat er stigende.

Udviklingen i bruttoenergiforbruget viser, at andelen af vedvarende energi er stigende, om end stadig lav, mens andelen af de fossile brændsler falder.

Risikokortlægning viser, at flere områder i Horsens Kommune – herunder Horsens midtby – er truet af havstigning og oversvømmelser ved ekstremt vejr. I de senere år har der været flere ekstreme vejrhændelser, hvor flere steder i kommunen blev oversvømmet, bl.a. den sydlige del af Horsens midtby.

 

 

Energiforbrug 2015 i Horsens Kommune

 

Energiforbrug 2015 fordelt på kategorier, Horsens Kommune, Energiregnskab 2015 for Region Midt, Planenergi. Klik på billedet for større visning.

 

Befolkningstilvækst og vækst i personbiler 2007 til 2016

Befolkningstilvækst og vækst i personbiler i Horsens Kommune fra 2007 til 2016, Demografix/Horsens Kommune og Danmarks Statistik. Klik på billedet for større visning.

 Udvikling i bruttoenergiforbrug 2007 til 2015 i Horsens Kommune

Udvikling i bruttoenergiforbrug, opdelt på vedvarende energi og fossile brændstoffer, Horsens Kommune, 2007 til 2015, Energiregnskab 2015 for Region Midt, Planenergi. Klik på billedet for større visning.

Hvilke udfordringer giver klima og energi den fysiske udvikling af Horsens Kommune?

Hvilke muligheder giver klima og energi den fysiske udvikling af Horsens Kommune?

Hvordan kan Kommuneplan 2017 understøtte klima og energi?